Regulamin zakupów

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WALLARTNOW DLA NABYWCÓW

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Platforma internetowa WallArtNow (dalej: „Platforma”) działająca pod adresem: http://www.wallartnow.eu prowadzona jest przez WallArtNow sp. z o.o. w Warszawie (01-022), ul. Bellottiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr KRS: 0000596955, NIP: 5272756826, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN  (dalej: „Usługodawca”).

2. Postanowienia Regulaminu odnoszą się do usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Mają one zastosowanie do osób korzystających z Platformy w sposób polegający w szczególności na zlecaniu Usługodawcy wydruku zakupionych egzemplarzy fotografii. Kupując wydruk fotograficzny nabywca nabywa jedynie prawo własności do wydrukowanej fotografii tym samym żadne prawa autorskie nie są przekazywane, czyli, powielanie, rozpowszechnianie, wydruk na innych materiałach danej fotografii, organizowanie wystaw i upublicznianie jest zabronione, zgodnie z ustawą o prawach autorskich. Nabywca ma prawo do odsprzedania zakupionego dzieła w takiej formie w jakiej zakupił.

3. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
a. poczty elektronicznej: contact@wallartnow.eu
b. pisemnie na adres: WallArtNow sp. z o.o., ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa,.

4. Za wyjątkiem postanowień wyraźnie wyodrębnionych, Regulamin skierowany jest do konsumentów.

5. Korzystanie z Platformy możliwe jest przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny korzystającego  minimalnych wymagań technicznych:
a. system operacyjny: Windows, Linux lub Mac OSX,
b. procesor: 1 GHz,
c. pamięć RAM: 1 GB,
d. dysk twardy: 8 GB wolnego miejsca,
e. karta graficzna: 256 MB pamięci, z obsługą rozdzielczości 1024x768,
f. klawiatura, mysz,
g. łącze internetowe o minimalnej przepustowości: download 512 kbit/s, upload 128 kbit/s,
h. przeglądarka internetowa z obsługą Java Script: IE (min. wersja 7.0), Google Chrome (min. wersja 13.0), Mozilla Firefox (min. wersja 10.0), Opera, Safari.

§ 2. Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
a. Platforma – działający pod adresem: https://www.wallartnow.eu serwis internetowy, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Platforma umożliwia Nabywcom zlecanie Usługodawcy sporządzania wydruków egzemplarzy dzieł graficznych/fotograficznych, dostępnych w formie pliku cyfrowego w Platformie, na tradycyjnym papierze fotograficznym z różnymi opcjami opraw do wyboru, za wynagrodzeniem
b. Konsument – będący osobą fizyczną w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego Nabywca dokonujący
z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
c. Przedsiębiorca – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, Nabywca dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
d. Dzieło – praca graficzna artysty fotografika umieszczona i wyświetlana w Platformie w postaci pliku cyfrowego, którego wydruk egzemplarza Nabywca może zlecić Usługodawcy.
e. Nabywca – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Platformy i zlecająca Usługodawcy sporządzenie wydruku egzemplarza Dzieła, według wybranych przez siebie parametrów, za wynagrodzeniem.
f. Newsletter – rozsyłany przez Usługodawcę, za uprzednią zgodą Nabywcy, elektroniczny biuletyn zawierający informacje, w tym informacje handlowe, dotyczące zamieszczonych w galerii zdjęć, ich autorów oraz informacje dotyczące zastosowania fotografii w rozwiązaniach interior design.
g. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121)
h. Konto – osobisty panel administracyjno-informacyjny Nabywcy, utworzony w wyniku rejestracji, zawierający niezbędne dane Nabywcy, w ramach którego może on korzystać z funkcjonalności Platformy przypisanych do Konta.
i. Serwis Rozliczeniowy – serwisy umożliwiające rozliczenia usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Nabywców.
j. Zamówienie – złożona za pośrednictwem Platformy oferta, w której Nabywca zleca Usługodawcy wytworzenie wydruku egzemplarza Dzieła w wybranych przez Nabywcę parametrach za wynagrodzeniem.
k. Dni Robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28).
l. Czas Realizacji – czas, który upływa od chwili przyjęcia Zamówienia do realizacji (od momentu zaksięgowania wpłaty na konto) do chwili przekazania przez Usługodawcę przedmiotu Zamówienia do przewoźnika realizującego dostawę.
m. Prawo Autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.
z 2016 r. poz. 666).
n. Certyfikat – do każdego zamówionego dzieła dołączony jest Certyfikat Autentyczności

§ 3. Rejestracja

1. W celu korzystania z funkcjonalności Platformy przypisanych do Konta, możliwe jest fakultatywne dokonanie bezpłatnej rejestracji. Po dokonaniu rejestracji Nabywca może w szczególności przeglądać Dzieła, składać Zamówienia, śledzić historię Zamówień, przeglądać historię faktur z możliwością ponownego pobrania faktury, dokonywać edycji podanych podczas rejestracji danych obligatoryjnych
i fakultatywnych oraz korzystać z pozostałych funkcjonalności niedostępnych dla Nabywców, którzy nie dokonali rejestracji.

2. W celu rejestracji (założenia konta) należy wypełnić formularz rejestracyjny podając swoje dane:

2.1. Obligatoryjne:
a. adres poczty elektronicznej,
b. hasło,

2.2. Nieobligatoryjne:
a. adres do korespondencji,
b. numer telefonu,

2.3. Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Kupujący podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

3. Warunkiem rejestracji jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych uprzednio danych osobowych (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola). Brak złożenia powyższego oświadczenia uniemożliwia rejestrację.

4. Rejestracja w sklepie  internetowym www.wallartnow.eu jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu internetowego www.wallartnow.eu są nieodpłatne.

5. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.wallartnow.eu każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.

6. Nabywca jest zobowiązany do korzystania z Platformy w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych pozostałych Nabywców oraz wszelkich innych podmiotów, wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy (m.in. poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń, dostarczanie i przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, podejmowanie działań zmierzających do pozyskania informacji nieprzeznaczonej dla Nabywcy, rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam), przenoszenie Konta na osobę trzecią lub udostępnienie jej Konta).

7. Nabywca może wypowiedzieć umowę Konta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu powinien on skorzystać z opcji usuwania Konta lub przesłać Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu umowy na adres poczty elektronicznej: contact@wallartnow.eu lub w formie pisemnej na adres: WallArtNow Sp. z o.o., ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa,

8. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Konta z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia wyłącznie z powodu korzystania przez Nabywcę z Konta w sposób niezgodny z ust. 5. Usługodawca złoży oświadczenie o wypowiedzeniu umowy przesyłając je Nabywcy na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji.

9. Wypowiedzenie umowy Konta nie ma wpływu na prawa nabyte w czasie obowiązywania umowy.

§ 4. Zamawianie Wydruków Dzieł

1. Zawarte w Platformie informacje o Dziełach stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Wysyłając Zamówienie, Nabywca składa ofertę zawarcia umowy
w rozumieniu art. 661 § 1 Kodeksu cywilnego, której przedmiotem jest zlecenie Usługodawcy wydruku egzemplarza Dzieła za wynagrodzeniem.

2. Do złożenia Zamówienia uprawnieni są Nabywcy posiadający utworzone Konto na serwisie oraz nabywcy którzy nie posiadają rejestracji na serwisie, ale którzy posiadają aktywne konto poczty elektronicznej.

3. Złożenie Zamówienia następuje poprzez
a. dokonanie wyboru Dzieła, którego wydruk egzemplarza ma zostać sporządzony przez Usługodawcę,
b. dokonanie wyboru parametrów wydruku (formatu),
c. dokonanie wyboru Sposobu dostawy oraz podanie danych do wysyłki i adresu poczty elektronicznej,
d. dokonanie wyboru Formy płatności oraz podanie danych do faktury,
e. wskazanie, czy Nabywca jest Konsumentem, czy Przedsiębiorcą,
f. dla Nabywcy spoza RP, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium UE – wskazanie, czy Nabywca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT („VAT registered entity”) w kraju docelowym, a jeśli tak – podanie numeru VAT Nabywcy z prefiksem danego kraju („EU VAT number”),
g. złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych uprzednio danych osobowych (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola),
h. kliknięcie opcji: „POTWIERDŹ SWOJE ZAMÓWIENIE jest równoznaczne „Zamawiam. Zamówienie z obowiązkiem zapłaty.”

4. Informacja o cenie zawarta obok przycisków, o których mowa w ust. 3 pkt f obejmuje kwotę, którą należy uiścić na rzecz Usługodawcy, w tym podatki.

5. Nabywca może złożyć Zamówienie obejmujące jedno lub większą liczbę Dzieł.

6. Usługodawca może dokonać podziału Zamówienia na dwie lub więcej części, gdy Zamówienie obejmuje Dzieła z różnych kategorii produktowych. Każda z części będzie wymagała oddzielnego potwierdzenia przez Nabywcę.

7. Po złożeniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej Nabywcy wysłane zostanie potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Usługodawcę.

8. Po stwierdzeniu, że realizacja Zamówienia jest możliwa (tj. od momentu zaksięgowania wpłaty na konto) na adres poczty elektronicznej Nabywcy wysłane zostanie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji, które stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia umowy. Z chwilą otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy zlecenia wydruku egzemplarza Dzieła.

9. Świadczenie przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Nabywcy składania Zamówień jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu przez Usługodawcę Zamówienia albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania przez Nabywcę składania Zamówienia.

10. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia bądź braku możliwości jego realizacji we wskazanym Czasie Realizacji, Usługodawca poinformuje o tym Nabywcę. Usługodawca może wówczas zaproponować Nabywcy:

a. anulowanie całości Zamówienia (Usługodawca będzie zwolniony z realizacji Zamówienia),
b. anulowanie części Zamówienia (Usługodawca będzie zwolniony z realizacji anulowanej części),
c. dokonanie podziału Zamówienia i uzgodnienie nowego terminu realizacji części Zamówienia, której realizacja nie jest możliwa we wskazanym Czasie Realizacji (Usługodawca będzie zwolniony z realizacji części Zamówienia we wskazanym w Platformie Czasie Realizacji; Usługodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztu wysyłki części Zamówienia, dla której uzgodniono nowy termin realizacji).

11. Gdy Nabywca nie dokona wyboru żadnego spośród powyższych sposobów realizacji Zamówienia
w sytuacji braku możliwości realizacji Zamówienia lub jego realizacji we wskazanym Czasie Realizacji,
w terminie 7 dni od wystąpienia przez Usługodawcę z propozycją sposobu realizacji Zamówienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a. anulowania całości Zamówienia (Usługodawca będzie zwolniony z realizacji Zamówienia)
b. anulowania części Zamówienia, która nie może zostać zrealizowana lub nie może zostać zrealizowana we wskazanym Czasie Realizacji i dokonania realizacji Zamówienia w pozostałej części (Usługodawca będzie zwolniony z realizacji anulowanej części). Na adres poczty elektronicznej Nabywcy wysłane zostanie potwierdzenie realizacji części Zamówienia oraz anulowania części Zamówienia.

12. W przypadku anulowania całości lub części Zamówienia, gdy Nabywca dokonał wyboru jednej z Form płatności z góry, Usługodawca zwróci mu uiszczoną kwotę za niezrealizowaną część Zamówienia na rachunek wskazany przez Nabywcę.

13. W przypadku, gdy Nabywca nie wskaże Usługodawcy numeru rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot, o którym mowa w ust. poprzedzającym, w terminie 7 dni licząc od dnia anulowania Zamówienia, Usługodawca dokona zwrotu na numer rachunku bankowego, z którego dokonano płatności. Nabywca nie poniesie w związku ze zwrotem jakichkolwiek opłat.     

14. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na wystawianie przez Usługodawcę faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst. jedn. Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie *.pdf oraz doręczane Nabywcy drogą elektroniczną na podany przez niego adres poczty elektronicznej.

15. Usługodawca wystawi fakturę elektroniczną w momencie wysyłki przedmiotu Zamówienia.

16. Nabywca spoza RP, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium UE, zobowiązuje się do poinformowania  Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres: contact@wallartnow.eu, o doręczeniu przedmiotu Zamówienia.

17. Automatycznie wraz z zamówionych Dziełem Nabywca otrzymuje Certyfikat Autentyczności – zapewnienie  najwyższych standardów dla reprodukcji cyfrowych

§ 5. Ceny

1. Wszystkie zawarte w Platformie informacje o cenach Dzieł:
a. obejmują wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu wytworzenia Dzieła według wybranych parametrów,
b. podawane są w PLN, EUR lub USD 
c. stanowią ceny brutto, tzn. obejmują także podatki,
d. nie uwzględniają kosztów dotyczących ewentualnych opłat celnych,
e. nie uwzględniają kosztów dostawy i obramowania.

2. Ceną za wydruk egzemplarza Dzieła, która nie uwzględnia kosztów dostawy, jest cena widniejąca w Platformie przy prezentowanym Dziele po dokonaniu przez Nabywcę wyboru spośród dostępnych dla danego Dzieła formatu.

3. Cena, której obowiązek zapłaty ciąży na Nabywcy, jest ceną uwidocznioną na stronie zawierającej przycisk służący do złożenia Zamówienia: „POTWIERDŹ ZAMÓWIENIE”. Obejmuje ona cenę powiększoną o koszty dostawy wynikające z wybranego przez Nabywcę spośród dostępnych w Platformie dla Zamówienia sposobów dostawy.

§ 6. Formy płatności

1. W przypadku złożenia przez Nabywcę Zamówienia, którego przedmiot ma zostać dostarczony na terytorium RP, zapłaty ceny powiększonej o koszty dostawy można dokonać w jednej z następujących Form płatności:
a. przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (płatność z góry) – za pomocą tradycyjnego przelewu bankowego na numer rachunku 12 2490 0005 0000 4530 69922510
b. przed odbiorem przedmiotu Zamówienia (płatność z góry) – kartą kredytową za pośrednictwem systemu PayU, po wprowadzeniu danych karty oraz dokonaniu zapłaty w serwisie internetowym systemu PayU

2. Nabywcy, którzy nie dokonali rejestracji mogą złożyć wyłącznie Zamówienie, którego przedmiot ma zostać dostarczony na terytorium RP. Zapłaty ceny można wówczas dokonać wyłącznie w jednej z Form płatności z góry.

3. W przypadku złożenia przez Nabywcę Zamówienia, którego przedmiot ma zostać dostarczony poza terytorium RP, zapłaty ceny powiększonej o koszty dostawy można dokonać wyłącznie w jednej z Form płatności z góry.

4. Zapłata ceny powiększonej o koszty dostawy następuje jednorazowo z wykorzystaniem wyłącznie jednej z Form płatności w pełnej wyświetlanej w Platformie dla danego Zamówienia wysokości.

5. Płatność z wykorzystaniem Formy płatności, o której mowa w ust. 1 b następuje za pośrednictwem systemu płatności internetowych oferowanego przez Shoplo oraz za pomocą kart kredytowych: 
• Visa
• Visa Electron
• MasterCard
• MasterCard Electronic
• Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

6. Częściowa płatność za wydruk może być dokonana kodami rabatowymi. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe. 

7. Płatność może być dokonana również za pomocą Karty Podarunkowej. Szczegółowe zasady korzystania z Karty Podarunkowej określone w Zasadach użytkowania Karty Podarunkowej WallArtNow   stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

§ 7. Sposoby dostawy

1. Przedmiot Zamówienia może zostać dostarczony na terytorium RP.

2. W przypadku złożenia przez Nabywcę Zamówienia, którego przedmiot ma zostać dostarczony na terytorium RP, przedmiot Zamówienia może być dostarczony, według wyboru Nabywcy:
a. za pośrednictwem operatora DHL podać więcej danych do miejsca wybranego przez Nabywcę (miejsce zamieszkania, miejsce pracy) – do odbioru przedmiotu Zamówienia niezbędne jest posiadanie dokumentu identyfikacyjnego.

3. Przedmiot Zamówienia dostarczony zostanie w dniu roboczym.

4. Dla realizacji Zamówień obowiązują następujące opłaty:
a) w przypadku, gdy przedmiot Zamówienia ma być dostarczony w sposób określony w ust. 2 a, opłata wynosi: 25,00 PLN.

§ 8. Czas Realizacji

1. Usługodawca zamieszcza w Platformie, dla każdego Dzieła, informację o Czasie Realizacji wyrażonym
w formie orientacyjnej liczby Dni Roboczych, w ciągu których, licząc od dnia otrzymania przez Nabywcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, o którym mowa w § 4 ust. 7, nastąpi wytworzenie wydruku egzemplarza Dzieła według wybranych przez Nabywcę parametrów oraz nadanie przesyłki zawierającej przedmiot Zamówienia do Nabywcy.

2. W przypadku złożenia przez Nabywcę Zamówienia obejmującego dwa lub większą liczbę Dzieł, dla których Czas Realizacji jest różny, termin nadania przesyłki zawierającej przedmiot Zamówienia do Nabywcy określany jest z uwzględnieniem Dzieła o najdłuższym Czasie Realizacji.

3. Czas Realizacji należy liczyć od dnia otrzymania przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

4. Czas Realizacji wynosi od 7 – 14 dni roboczych

§ 9  Promocje

      1. Na stronach Platformy Internetowej www.wallartnow.eu mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej          
          „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
      a) promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym      
          każdorazowo na stronie produktu;
      b)  promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub
          procentowy określony każdorazowo po dodaniu produktów do Koszyka i spełnieniu szczegółowych warunków promocji
          umieszczonych na stronie Promocji lub w newsletterze;
     c) pakiety promocyjne - przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją Klient otrzymuje rabat
         kwotowy lub procentowy na najtańszy produkt. Promocja obejmuje wybrane produkty znajdujące się na stronie Promocji;

     2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia. 

     3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Platformy Internetowej www.wallartnow.eu, chyba że regulamin danej
        promocji będzie stanowił inaczej. 

     4. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym                paragrafie.

§ 10. Reklamacje

1. Dzieła wytwarzane przez Usługodawcę na mocy postanowień Regulaminu na zlecenie Nabywcy stanowią rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Nabywcy oraz służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb w rozumieniu art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), w związku z czym Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Usługodawca zobowiązuje się do dostarczenia Nabywcy Dzieł stanowiących przedmiot Zamówienia
w stanie wolnym od wad.

3. Usługodawca odpowiada za wady fizyczne Dzieła na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego o rękojmi przy sprzedaży oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza uprawnień przysługujących Nabywcy na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.    

4. Reklamacja może zostać złożona przez Nabywcę z wykorzystaniem dostępnego w Platformie formularza reklamacji. Formularz reklamacji stanowi jedynie wzór, z którego Nabywca nie musi korzystać.

5. Reklamacja może zostać złożona przez Nabywcę także na następujący adres poczty elektronicznej: contact@wallartnow.eu korzystając z Załącznika 1 do Regulaminu Platformy Internetowej WallArtNow formie pisemnej na następujący adres Usługodawcy: WallArtNow sp. z o.o., ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa,

6. Nabywca wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi zobowiązany jest do dostarczenia na koszt Usługodawcy wadliwe Dzieło na adres: WallArtNow sp. z o.o., ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa,

7. Usługodawca rozpatrzy i ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż
w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Usługodawca poinformuje Nabywcę w sposób wybrany przez niego w formularzu reklamacji.

8. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji Usługodawca wezwie zgłaszającego do ich uzupełnienia zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. 

§ 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca informuje, że po zakończeniu rozpatrywania reklamacji zgłaszającemu przysługuje uprawnienie do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu zgłaszający może w szczególności posłużyć się jedną z alternatywnych metod rozwiązywania krajowych i transgranicznych sporów konsumenckich (ADR), w tym mediacją, arbitrażem, postępowaniem przed komisją skargową lub sądem polubownym lub skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR).

2. Szczegółowe informacje w przedmiocie pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibie oraz na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego (clearing house) funkcjonującego w państwie zgłaszającego. Europejskie Centrum Konsumenckie (clearing house) pomaga zgłaszającemu w przekazywaniu skarg transgranicznych do odpowiedniego systemu ADR w państwie Usługodawcy.  

3. Zgłaszający może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (ODR) – platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców zmierzających do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu. Jest ona interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny i bezpłatny dostęp we wszystkich językach urzędowych UE, dostępną pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Skorzystanie z każdego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy każda ze stron wyrazi na to zgodę.

§ 12. Newsletter

1. W przypadku zamówienia przez Nabywcę Newslettera, jego dane osobowe będą w tym celu przetwarzane przez Usługodawcę.

2. Newsletter wysyłany jest wyłącznie do tych Nabywców, którzy zamówili Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas składania Zamówienia lub rejestracji. Zamówienie Newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowych w rozumieniu art. 9 ustawy z dnia ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204).

3. Newsletter zawiera w szczególności informacje o ofercie Usługodawcy, aktualnych promocjach oraz produktach oferowanych przez Usługodawcę. Newsletter wysyłany jest bezpłatnie.

4. Nabywca, który zamówił uprzednio Newslettera, może w dowolnym momencie zrezygnować z usługi samodzielnie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. W tym celu powinien on skorzystać dostępnej w Platformie opcji rezygnacji z Newslettera lub z linku umieszczonego w stopce którejkolwiek z wiadomości zawierających Newslettera. Z usługi można także zrezygnować poprzez wysłanie informacji o rezygnacji na następujący adres poczty elektronicznej: contact@wallartnow.eu        
§ 13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

1. Niniejszy paragraf Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte odnoszą się wyłącznie do Przedsiębiorców.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy jakichkolwiek roszczeń względem Usługodawcy.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia w odniesieniu do Przedsiębiorców dostępnych dla Zamówienia Form płatności, w tym dokonania płatności w całości, niezależnie od wybranej przez Przedsiębiorcę Formy płatności oraz faktu zawarcia umowy.

4. Z chwilą wydania przez Usługodawcę przedmiotu Zamówienia przewoźnikowi na Przedsiębiorcę przechodzą wszelkie korzyści i ciężary związane z przedmiotem Zamówienia, jak również niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. W takim przypadku Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie przedmiotu Zamówienia powstałe po jego wydaniu przewoźnikowi. Usługodawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienie w przewozie wysyłki.

5. W razie przesłania Przedsiębiorcy przedmiotu Zamówienia za pośrednictwem przewoźnika, Przedsiębiorca zobowiązuje się do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

6. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Zamówienia wobec Przedsiębiorcy zostaje wyłączona.

7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Przedsiębiorcy umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazania przyczyny poprzez przesłanie Przedsiębiorcy stosownego oświadczenia.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 14. Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod następującym adresem: www.wallartnow.eu_______, w formie umożliwiającej nieograniczone pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Nabywca. Udostępnienie, utrwalenie i zabezpieczenie treści umowy zawartej za pośrednictwem Platformy następuje poprzez przesłanie jej Nabywcy na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy i Zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia Zamówienia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

4. Regulamin wchodzi w życie w dniu 30.03.2017 r.
 
Załącznik nr 1
 
Miejscowość, data
Do
(pełna nazwa i adres siedziby przedsiębiorcy)
 
Imię, nazwisko
Adres konsumenta, Nabywcy
                                                                                         Reklamacja towaru
 
Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar jest wadliwy. Wada polega na ………………… Wada została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:
 
• wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
• nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
• obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
• odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1)
 
Z poważaniem
*niepotrzebne skreślić

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl