Regulamin dla artystów

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ WALLARTNOW
dla Autorów

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Platforma internetowa WallArtNow (dalej: „Platforma”) działająca pod adresem: http://www.wallartnow.eu prowadzona jest przez firmę WallArtNow sp. z o.o. w Warszawie (01-022), ul. Bellottiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr KRS: 0000596955, NIP: 5272756826, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN  (dalej: „Usługodawca”).

 1. 2. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do autorów korzystających z Platformy w celu umieszczania w Platformie swoich fotografii oraz umożliwienia Usługodawcy sporządzania ich wydruków.

  3. Usługodawca oraz Autor mogą uregulować łączący ich stosunek prawny w zakresie wynagrodzenia, rodzaju licencji w sposób odmienny niż wynika to z niniejszego regulaminu, poprzez zawarcie umowy określającej indywidualne uzgodnienia stron.

  4. Kontakt z Usługodawcą możliwy jest za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:
  a. poczty elektronicznej: contact@wallartnow.eu
  b. pisemnie na adres: WallArtNow sp. z o.o., ul. Bellottiego 3, 01-729 Warszawa.

  § 2. Definicje

  Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  a. Platforma – działający pod adresem: http://www.wallartnow.eu serwis internetowy, za pośrednictwem którego Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną. Platforma umożliwia Autorom umieszczanie w niej dzieł graficznych za pośrednictwem administratora strony, w formie pliku cyfrowego o rozszerzeniu *.jpg w celu umożliwienia Usługodawcy sporządzania ich wydruków i ich sprzedaży.
  b. Autor – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Platformy.
  c. Przedsiębiorca – będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego Autor dokonujący z Usługodawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
  d. Dzieło – wykonane dowolną techniką dzieło umieszczone i wyświetlane w Platformie w postaci pliku cyfrowego, którego wydruk egzemplarza Nabywca może nabyć od Usługodawcy.
  e. Nabywca – podmiot zlecający Usługodawcy sporządzenie wydruku egzemplarza Dzieła Autora, według wybranych przez siebie parametrów, za wynagrodzeniem.
  f. Inspiracje – strona internetowa działająca na Platformie zawierająca informacje dotyczące zamieszczonych w galerii zdjęć i ich autorów w formie artykułów i wywiadów sporządzonych przez specjalistów i kuratorów. Blog zawiera również posty dotyczące możliwości wykorzystywania fotografii w rozwiązaniach interior design.
  g. Newsletter – rozsyłana przez Usługodawcę, za uprzednią zgodą Autora, elektroniczna publikacja zawierająca informacje, w tym informacje handlowe i reklamowe, dotyczące Autorów występujących w galerii oraz ich Dzieł. Newsletter zawiera również informacje pochodzące od kuratorów i innych specjalistów ze świata fotografii oraz projektantów wnętrz wykorzystujących fotografię jako medium.
  h. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).
  i. Prawo Autorskie - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666)

  § 3. Udostępnianie Dzieł

  1. Po przesłaniu plików przeznaczonych do wydruku droga elektroniczną (adres contact@wallartnow.eu) przez Autora, o których mowa w ust. poprzedzającym, w ciągu 5 dni roboczych od ich wgrania, na adres poczty elektronicznej Autora, wysłana zostanie informacja o decyzji Usługodawcy w przedmiocie podjęcia z Autorem współpracy.

  2. Decyzja o podjęciu z Autorem współpracy oraz o wyborze Dzieł przeznaczonych do wydruku jest podejmowana przez Usługodawcę poprzez ocenę przekazanych Dzieł opartą na sprawdzonych kryteriach ważnych z punktu widzenia atrakcyjności dla potencjalnych Nabywców. Usługodawca zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi Autorami. Usługodawca zastrzega sobie również prawo do wyboru pojedynczych zdjęć z zestawu wgranego przez Autora.

  3. W przypadku pozytywnej decyzji Usługodawcy w przedmiocie podjęcia z Autorem współpracy, niezbędne jest dostarczenie przez Autora danych do rozliczeń na skutek sprzedanych prac. 

  4. Po zatwierdzeniu prac Usługodawca wraz z Autorem ustalają ceny, formaty i edycję (ilość dostępnych do sprzedaży) fotografii prezentowanych na Platformie.

  5. W przypadku podjęcia przez Usługodawcę negatywnej decyzji w przedmiocie rozpoczęcia współpracy z Autorem, wszystkie dane podane w ramach rejestracji oraz zapisane fotografie w Platformie dla potrzeb dokonania ich oceny zostaną usunięte w terminie 10 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Usługodawcę informacji, o której mowa w ust. 1.

  6. Dla celów składania odpowiednich informacji rozliczeniowych i deklaracji podatkowych przez dane obligatoryjne należy rozumieć:

  a. dla Autora będącego polskim rezydentem podatkowym, będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej: pierwsze imię, nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania (kraj, województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu) oraz NIP lub PESEL (w zależności od tego, którym numerem posługuje się Autor dla celów swoich rozliczeń podatkowych),

  b. dla Autora będącego polskim rezydentem podatkowym, będącego Przedsiębiorcą: wskazanie, czy Autor jest podatnikiem VAT czynnym, a jeśli tak – wskazanie swojego numeru VAT (dodatkowo Autor będący podatnikiem VAT czynnym zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy skanu potwierdzenia rejestracji dla celów VAT (formularz VAT-5 lub inny dokument potwierdzający rejestrację VAT) na następujący adres poczty elektronicznej: invoice@wallartnow.eu.

  c. dla Autora niebędącego polskim rezydentem podatkowym,
  będącego osobą fizyczna nieprowadzącą działalności gospodarczej, będącego podatnikiem podatku od osób fizycznych: pierwsze imię, nazwisko, imię ojca, imię matki, datę urodzenia, miejsce urodzenia, adres zamieszkania (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu), numer identyfikacji podatkowej (numer służący identyfikacji dla celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych), a w przypadku jego braku – numer dokumentu stwierdzającego tożsamość i jego rodzaj oraz kraj wydania numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – kraj wydania dokumentu stwierdzającego tożsamość,

  d. dla Autora niebędącego polskim rezydentem podatkowym, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów państwa Autora, będącego podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych: numer identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – inny numer identyfikacji, pełną nazwę, skróconą nazwę, datę rozpoczęcia działalności, kod kraju wydania numeru identyfikacji podatkowej, a w przypadku jego braku – innego numeru identyfikacji, adres siedziby (kraj, miejscowość, kod pocztowy, ulica, numer domu, numer lokalu),

  e. dla Autora niebędącego polskim rezydentem podatkowym, będącego Przedsiębiorcą: wskazanie, czy Autor jest podatnikiem VAT zarejestrowanym dla celów VAT („VAT registered entity”), a jeśli tak – wskazanie swojego numeru VAT („VAT ID”).

  8. Warunkiem współpracy jest złożenie oświadczenia o zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu oraz o wyrażeniu zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych,. Brak złożenia powyższego oświadczenia uniemożliwia współpracę.

  9. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą akceptacji Regulaminu.  

  10. Autor jest zobowiązany do współpracy z Usługodawcą w sposób zgodny z prawem, postanowieniami Regulaminu, z dobrymi obyczajami, z poszanowaniem dóbr osobistych pozostałych Autorów oraz wszelkich innych podmiotów, wyłącznie w zakresie użytku osobistego, a także w sposób niezakłócający funkcjonowania Platformy (m.in. poprzez używanie określonego oprogramowania lub urządzeń, dostarczanie i przekazywanie treści o charakterze bezprawnym, podejmowanie działań zmierzających do pozyskania informacji nieprzeznaczonej dla Autora, rozpowszechnianie niezamówionej informacji handlowej (spam)).

  11. Usługodawca może wypowiedzieć umowę Autorowi  z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia z powodu działań autora w sposób niezgodny z Regulaminem, w tym w szczególności z powodu naruszania przez Autora ust. 10.

  12. Wypowiadając umowę Autorowi  na podstawie ust. 10  lub 11, Usługodawca może wypowiedzieć jednocześnie licencję do Dzieła udzieloną na podstawie § 5. Wypowiedzenie licencji następuje z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia i nie dotyczy Dzieła, którego wydruk egzemplarza został zamówiony przez Nabywcę, a jest jeszcze na etapie realizacji. 

  13. Wypowiedzenie umowy nie ma wpływu na prawa nabyte przez każdą ze Stron w czasie obowiązywania umowy, w tym w szczególności prawa Autora do wynagrodzenia z tytułu sprzedanych wydruków.

  § 4. Licencja

  1. Wysyłając Dzieła, Autor udziela Usługodawcy niewyłącznej w przypadku edycji otwartych i wyłącznej w przypadku edycji limitowanych, nieograniczonej terytorialnie licencji na sporządzanie wydruków egzemplarzy Dzieł za wynagrodzeniem i ich sprzedaż.

  2. Licencja, o której mowa w ust. poprzedzającym obejmuje prawo do udzielenia sublicencji na rzecz Holy-Art Sp. z o.o., sp.k. w Warszawie (01-022), ul. Bellottiego 3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, w zakresie umożliwiającym sporządzanie wydruków Dzieł. 

  3. Udostępniając dzieło na zasadzie licencji Autor oświadcza, że w jego ocenie spełnia ono przesłanki do uznania je za utwór w rozumieniu Prawa Autorskiego, oraz że:

  a. jest wyłącznym twórcą Dzieła i przysługują mu do niego pełne autorskie prawa majątkowe i osobiste
  b. Dzieło nie stanowi opracowania cudzego utworu ani nie narusza jakichkolwiek praw podmiotów trzecich,
  c. Dzieło jest wolne od jakichkolwiek obciążeń.
  d. Dzieło wykonał samodzielnie bez udziału osób trzecich.
  e. uzyskał od osoby, której wizerunek przedstawiony jest w Dziele, zgodę na rozpowszechnianie tego wizerunku bez ograniczeń (również co do osoby rozpowszechniającej), lub taka zgoda nie jest wymagana (dotyczy sytuacji, w której Dzieło zawiera wizerunek osoby fizycznej w rozumieniu art. 81 ust. 1 Prawa Autorskiego), jeżeli taka zgoda jest wymagana,
  f. korzystanie przez Usługodawcę z praw uzyskanych na podstawie niniejszej umowy nie naruszy praw osób trzecich, w szczególności prawa do wizerunku, innych dóbr osobistych lub praw własności przemysłowej.

  4. Licencja udzielana Usługodawcy obejmuje korzystanie z Dzieła na następujących polach eksploatacji:

  a. utrwalanie jakąkolwiek techniką na jakimkolwiek nośniku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
  b. zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką na jakimkolwiek nośniku, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w jakimkolwiek systemie, w tym także wprowadzanie do pamięci komputera,
  c. rozpowszechnianie w całości lub we fragmentach w sieci informatycznej,
  d. publiczne udostępnianie Dzieła w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a zwłaszcza w sieciach informatycznych oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych,
  e. publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie a także udostępnianie w sieciach informatycznych (w tym Internecie) w drodze streamingu,
  f. rozpowszechnianie w ramach usług telefonii komórkowej.

  5. Udzielenie licencji, o której mowa w ust. 4, obejmuje także uprawnienie Usługodawcy do wprowadzania niezbędnych modyfikacji Dzieła w zakresie regulacji kadrowania, retuszu, oczyszczania z kurzu, wyostrzenia, kontrastu, a także usuwania tekstu i informacji o prawach autorskich wyświetlanych na Dziele oraz wprowadzania poprawek w tytule i opisie Dzieła przed zaoferowaniem go do sprzedaży Nabywcom. Wprowadzane modyfikacje nie będą miały charakteru twórczego. Usługodawca zobowiązuje się do ograniczenia ich do minimum oraz do dokonywania ich wyłącznie wówczas, gdy będzie to konieczne z przyczyn technicznych, zachowując przy tym integralność Dzieła.

  6. Udzielona licencja umożliwia Usługodawcy wykorzystywanie Dzieła, w tym także jego wydruków, na wskazanych powyżej polach eksploatacji w ramach działań promocyjnych podejmowanych przez Usługodawcę na rzecz Autora, w zakresie ustalonym przez Usługodawcę. Podejmowanie działań, o których mowa w zd. poprzedzającym nie wymaga uprzedniej zgody Autora.

  7. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Autorowi przysługuje uprawnienie do jej wcześniejszego wypowiedzenia z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów, wyłącznie w wypadku, w którym w okresie co najmniej 3 następujących po sobie miesięcy, na podstawie wgranych przez niego Dzieł, nie zostaną sporządzone co najmniej 2 wydruki. W tym celu powinien on przesłać Usługodawcy oświadczenie o wypowiedzeniu licencji na adres poczty elektronicznej: contact@wallartnow.eu lub w formie pisemnej na adres: WallArtNow sp. z o.o., ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa. Wypowiedzenie nie dotyczy Dzieła, którego wydruk egzemplarza został zamówiony przez Nabywcę, a jest jeszcze na etapie realizacji.

  8. Usługodawca może wykorzystywać Dzieło dla potrzeb archiwizacyjnych.

  9. Autor zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Dzieła w zakresie, w jakim uniemożliwiałoby to lub utrudniało Usługodawcy korzystanie z uprawnień do Dzieła uzyskanych w związku z udzieloną licencją.

  § 6. Wynagrodzenie Autora przesyłającego Dzieła z tytułu udzielenia Licencji

  Wynagrodzenie przysługujące za udzielenie licencji do sporządzenia wydruku Dzieła i jego sprzedaży stanowi, za każdy sprzedany wydruk (bez kosztów oprawy, oraz pozostałych kosztów jak koszty pakowania, wysyłki), równowartość do 20% (słownie: dwadzieścia procent) wystawionej ceny netto (przed VAT). Wynagrodzenie będzie ustalane indywidualnie. Powyższe wynagrodzenie może zostać pomniejszone o podatek w zależności od osobowości prawnej Autora według obowiązujących przepisów, oraz działa zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącym prawa zwrotu przy sprzedaży na odległość.

  2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. poprzedzającym stanowi całość wynagrodzenia przysługującego Autorowi z tytułu udzielenia licencji do Dzieła. Tym samym, poza wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. poprzedzającym, Autorowi nie będzie przysługiwało jakiekolwiek wynagrodzenie dodatkowe.

  3. Autor będący podatnikiem VAT będzie miał obowiązek odprowadzenia podatku od otrzymanego wynagrodzenia.

  4. Wysokość wynagrodzenia należnego Autorowi będzie ustalana po zakończeniu każdego kwartału.

  5. Wynagrodzenie za każdy kwartał płatne będzie w terminie 30 dni od dnia zakończenia tego kwartału. Wynagrodzenie będzie wypłacane po przekroczeniu łacznej kwoty z licencji w wysokości 25 EUR. W przypadku, gdy wynagrodzenie przysługujące w danym kwartale Autorowi będzie niższe niż 25 EUR, zostanie ono wypłacone po zakończeniu kolejnego okresu rozliczeniowego.

  6. W przypadku Autora będącego podatnikiem VAT czynnym wynagrodzenie płatne będzie w terminie 20  dni od dnia prawidłowego wystawienia faktury VAT i doręczenia jej Usługodawcy.

  7. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na  rachunek wskazany przez Autora podczas rejestracji.

  8. W terminie 14 dni od zakończenia każdego kwartału Usługodawca prześle Autorowi informację o ilości wytworzonych w toku tego kwartału wydruków egzemplarzy Dzieła. Informacja ta będzie stanowiła podstawę do ustalenia  wysokości wynagrodzenia za ten kwartał.

  9. W razie niewytworzenia w danym kwartale jakiegokolwiek wydruku, Autorowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Licencja, o której mowa w § 5, będzie wówczas udzielona nieodpłatnie.

  10. Strony zgodnie oświadczają, że wyrażają zgodę na wystawianie przez Autora faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 710 ze zm.). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie *.pdf oraz doręczane na następujący adres poczty elektronicznej: invoice@wallartnow.eu.

  11. Autor będący polskim rezydentem podatkowym, osobą fizyczną i niebędący Przedsiębiorcą, oświadcza, iż akceptuje, że Usługodawca pomniejszy wypłacane wynagrodzenie o zaliczkę na podatek stawką obliczoną według przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

  12. Autor niebędący polskim rezydentem podatkowym, będący
  Przedsiębiorcą lub nieprowadzący działalności gospodarczej, oświadcza, iż akceptuje, że Usługodawca pomniejszy wypłacane wynagrodzenie o podatek u źródła obliczony według przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Aktualnie podatek ten, zgodnie z polskim ustawodawstwem, wynosi 20%, chyba że umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta pomiędzy Polską a krajem rezydencji Autora niebędącego polskim rezydentem podatkowym przewiduje niższą stawkę (jeżeli umowa taka została zawarta). W celu skorzystania z niższej stawki podatku wynikającej z umowy, o której mowa w zd. poprzedzającym, Autor zobowiązany jest do przesłania Usługodawcy, w terminie 14 dni od dnia rejestracji, oryginału certyfikatu rezydencji oraz do jego każdorazowej aktualizacji po upływie 12 miesięcy od dnia wydania. Nieprzesłanie przez Autora niebędącego polskim rezydentem podatkowym certyfikatu rezydencji lub brak jego kolejnych aktualizacji jest równoznaczny z wyrażeniem przez niego zgody na pomniejszanie wypłacanego wynagrodzenia o podatek u źródła obliczony według przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Autor niebędący polskim rezydentem podatkowym oświadcza również, że jest „właścicielem” („beneficial owner”) wypłacanych mu należności w rozumieniu umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. 
    
  § 7. Dane osobowe i polityka prywatności

  1. Dane osobowe przekazane przez Autora są przetwarzane przez WallArtNow Sp. z o.o. w Warszawie (01-022), ul. Bellottiego 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy – KRS, pod nr KRS: 0000596955, NIP: 5272756826, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN. 

  2. Niezbędnym elementem procedury współpracy jest podanie przez Autora jego danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Autora zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji oraz korzystania z Platformy. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu realizacji współpracy. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

  3. W przypadku, gdy Autor wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie Newslettera, uzyskany adres poczty elektronicznej jest dodawany do listy mailingowej i wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Autorowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.

  4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Autora odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji.

  5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi, za pośrednictwem którego następują wzajemne rozliczenia Stron. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum.

  6. Autor ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą na następujący adres: WallArtNow Sp. z o.o., ul. Bellottiego 3, 01-022 Warszawa lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@wallartnow.eu.

  7. Autor ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie przetwarzane są jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z Usługodawcą w sposób wskazany w ust. 6.

  8. Usługodawca, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  9. Usługodawca wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Autora (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Autora, z którego dokonano połączenia z Platformą) podczas przeglądania Platformy i pozwalają na późniejszą identyfikację Autora w przypadku ponownego połączenia z Platformąn z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

  10. Pliki cookies są wykorzystywane w Platformie za zgodą Autora. Zgoda może zostać wyrażona przez Autora poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Autora do przeglądania zawartości Platformy.

  11. Autor może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Autora przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Platformy. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Platformy będzie mniej wydajne, Autor nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Platformy.

  12. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych i polityki prywatności znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies, która dostępna jest w linku na dole strony wallartnow.eu pod hasłem "Polityka Prywatności"

  § 8. Postanowienia końcowe

  1. Reklamacja usług świadczonych drogą elektroniczną może zostać złożona przez Autora na następujący adres poczty elektronicznej: contact@wallartnow.eu lub w formie pisemnej na następujący adres Usługodawcy: WallArtNow z o.o., ul.Bellottiego 3, 01-022 Warszawa. Usługodawca rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. 

  2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie pod następującym adresem: www.wallartnow.eu, w formie umożliwiającej nieograniczone pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Autor.

  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

  4. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu, wszystkie umowy i zamówienia złożone przed dniem wejścia w życie zmian będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy lub złożenia zamówienia.

  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20.12.2017 r.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl